Otvoren konkurs za prijem novih članica!

Konkurs za prijem novih članica Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije

 

Asocijacija NKSS raspisuje konkurs za prijem novih članica. Sva zainteresovana udruženja, inicijative i pojedinci koji ispunjavaju opšte uslove o članstvu prema Statutu NKSS, mogu se prijaviti za prijem u Asocijaciju.

 

Konkurs je otvoren od 3. juna do 15. septembra 2022.

Prijave se sastoje od pristupnice i dve preporuke i šalju se na adresu asocijacija.nkss@gmail.com. Formulare za prijavu i još detalja možete pronaći na sajtu: https://nezavisnakultura.net/kako-postati-clan.

Za više informacija možete pisati na mail asocijacija.nkss@gmail.com ili pozvati 0621357111

O prijemu novih članica odlučivaće se na redovnoj godišnjoj Skupštini Asocijacije u drugoj polovini septembra 2022. godine. Rezultati će biti javljeni svim prijavljenim kandidatima, te objavljeni na web strani Asocijacije najkasnije 10 dana po završetku Skupštine.

NKSS medjuskupstina, foto Aleksandar Danguzov

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije je saradnička platforma sačinjena od organizacija, inicijativa i pojedinaca iz oblasti kulture i umetnosti u Srbiji. Teži da promoviše razvoj inovativnih i kritičkih umetničkih praksi, da utiče na kulturnu politiku i druge javne politike sa njom u vezi, te da doprinosi decentralizaciji kulture u Srbiji i uspostavljanju regionalne kulturne saradnje u Jugoistočnoj Evropi. U redovne aktivnosti NKSS-a spadaju razmene i realizacija programa u zemlji i inostranstvu, aktivnosti jačanja sopstvenih kapaciteta i kapaciteta članstva, dijalozi sa donosiocima odluka na svim nivoima.

 

Opšti uslovi o članstvu (izvod iz Statuta NKSS)

Član 8.
Članica Udruženja se postaje pod sledećim opštim uslovima:
1) da realizuje programske aktivnosti u polju kulture najmanje dve godine pre pristupanja Udruženju;
2) da prihvata vrednosti, ciljeve i Statut Udruženja;
3) da je dve redovne članice Udruženja formalno preporuče za prijem u Udruženje;
4) da dostavi popunjenu prijavnicu overenu pečatom udruženja i potpisom ovlašćenoglica (za udruženja građana), potpisima članova neformalne umetničke grupe ili ličnim potpisom;
5) da na Skupštini Udruženja dve trećine prisutnih članica glasa za prijem novečlanice u Udruženje.

Član 9.
O ispunjenosti uslova iz člana 8 odlučuje Skupština Udruženja koja donosi odluku oprimanju u status članova Udruženja na redovnoj, vanrednoj ili elektronskoj skupštini.
Registar članica Udruženja i zastupnika članica Udruženja vodi predsednik Upravnog odbora Udruženja.

Član 10.
Prava članica Udruženja su:
1) da učestvuju u procesima razmatranja i donošenja odluka na sastancima, sednicamai Skupštinama Udruženja;
2) da predlažu, biraju i budu birani u upravljačka tela Udruženja;
3) da učestvuju u aktivnostima Udruženja;
4) da predlažu aktivnosti, projekte i programe Udruženja;
5) da budu obaveštene o radu Udruženja i njenih tela i da putem Udruženja plasirajusvoje informacije, programe i inicijative;
6) da koriste resurse Udruženja i povoljnosti koje članstvo u Udruženja donosi (učešće u razmeni programa, učešće u programima jačanja kapaciteta itd).

 

*DODATNI USLOVI ZA POJEDINCE:

1) da zastupa platformu značajnu za razvoj nezavisne kulture

2) da je u protekle dve godine sarađivao sa najmanje 3 članice Asocijacije