Obaveštenje o kršenju propisa u raspisu konkursa za 2014. godinu

asocijacija-3

Министарство културе и информисања
Влајковићева 3, Београд
Министру Ивану Тасовцу
Државном секретару Дејану Ристићу
Кабинету министра

 

Поштовани,
1. Скрећемо Вам пажњу да се у овогодишњем распису Конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области савременог стваралаштва у Републици Србији у 2014. години, од удружења у култури, односно задужбина и фондација у култури, уз пријаву се захтева и обавезно достављање оверене фотокопије извода из статута удружења, односно статута или другог општег акта задужбине, односно фондације, у коме је утврђено да се циљеви удружења, задужбине или фондације остварују у области културе у којој се пројекат реализује, што је у супротности са важећим прописима.
Подсећамо да је Влада Србије на 104. седници, одржаној у петак, 25. октобра 2013. године, усвојила Уредбу о измени и допуни Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.
Измене су усвојене на иницијативу Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије која је пакет предложених измена упутила Министарству правде и државне управе почетком јуна 2013. године.
Усвојене измене односе се на смањење обима документације која су удружења и друге организације цивилног друштва у обавези да доставе приликом конкурисања. Захваљујући усвојеним изменама, удружења више нису у обавези да приликом конкурисања за доделу средстава за финансирање програма од јавног интереса прибављају чињенице о томе да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа (уверење, потврда, извод), односно, нису више у обавези да оверавају фотокопију извода из статута, којим се утврђује да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује, већ ће то убудуће чинити надлежни органи по службеној дужности.
У прилогу вам достављамо Уредбу.
2. Скрећемо пажњу и на проблеме који могу да настану услед непризнавања одређених трошкова које напомињете у Конкурсу:

“Такође, следећи трошкови не могу бити финансирани средствима Министарства културе и информисања: трошкови исхране и пића (осим у резиденцијалним програмима), такси услуга, горива, поштанских услуга, стационарних и мобилних телефона, комуналија, те канцеларијског материјала”.

– Такси и поштанске услуге, поготово у случају истакнутих приоритета у области Визуелне (ликовних и примењених) уметности, мултимедије и архитектуре – „Годишњи програми галерија и изложбених простора“, јесу непоходан и саставни део галеријске праксе, јер се радови најчешће транспортују управо поштанским услугама у случајевима гостујућих изложби, а такси услугама у локалу.
– С обзиром да удружења грађана која користе сопствене изнајмљене просторе немају институционалну подршку, комуналне услуге јесу реалан трошак организовања јавних програма.
– Трошкови телефона су неопходан реалан трошак током организације програма.
– Ускраћивање могућности финансирања канцеларијског материјала је такође веома проблематична ставка, јер управо материјал који се класификује као канцеларијски представља део продукцијских трошкова у извођењу и поставци пројеката (маказе, селотејп, дупло лепљиве траке, канапи, рисови папира и сл.). У прилог томе иде и захтев да се пријаве предају у 7 примерака (у пракси то је у просеку око 150-200 штампаних страница са пратећим материјалом по пријављеном пројекту, уз трошкове тонера за штампач).

 

Подсећамо и да смо више пута званичним дописима исказали спремност да сарађујемо на формулисању и усаглашавању јавних докумената која се директно тичу рада удружења грађана која се првенствено баве савременом културном продукцијом. Овом сарадњом спречили бисмо грешке, ускладили реалне потребе и могућности.

Молимо Вас да текст расписа Конкурса ускладите са важећим прописима, размотрите ограничења у признавању трошкова и да информацију о томе објавите јавно.

У Београду, 30.12. 2013

За Асоцијацију НКСС
Председница Управног одбора
Милица Пекић