Projekti Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije

Analiza konkursa

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije od 2015. godine analizira rezultate konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti savremene kulturne produkcije na republičkom, pokrajnskom i lokalnom nivou, na kojima se javna sredstva dodeljuju civilnom, javnom i privatnom sektoru za programe i projekte.

Pored nedostataka samih konkursnih procedura, u kulturnom polju u Srbiji je prisutan niz strukturalnih problema, na koje već godinama ukazujemo. Oni uključuju proporcionalno mali budžet za kulturu u Republici Srbiji, mala sredstva koja se izdvajaju za konkurse za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti savremenog stvaralaštva i kulturne baštine, te izuzetno mala sredstva za međunarodnu kulturnu saradnju.

U strukturne probleme spada i dodeljivanje sredstava mimo konkursa na osnovu diskrecionog prava ministra kulture, ogromna sredstva koja se već godinama na svim analiziranim konkursima dodeljuju „sumnjivim“ projektima, kao i podrška „predatorskim“ organizacijama čiji projekti već godinama dobijaju ogroman deo budžeta na svim konkursima, ostavljajući za ostale samo mrvice.

Konkursi za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture mogli bi da budu, kroz formu pozitivne diskriminacije, važan instrument usmeren na decentralizaciju kulture. Nažalost, oni deluju u pravcu dalje centralizacije (najveći broj projekata i više od polovine ukupnih sredstava na konkursima Ministarstva kulture i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu već godinama dobijaju organizacije iz Beograda odnosno Novog Sada).

I na kraju, ali ne i najmanje važan strukturalni problem jeste nepostojanje grantova za tekuće troškove (tzv. „hladni pogon“) organizacija civilnog društva u kulturi, što izuzetno otežava njihov rad.

U tekstu Milice Pekić „Za dostojansven rad u kulturi!“ objavljenom u 11. broju Maneka možete čitati više o predlogu procedure realizacije konkursa koji je razvila Asocijacija NKSS, a koji bi omogućio razvojnu logiku distribucije javnih sredstava, adekvatno servisiranje potreba korisnika konkursa, ali i uključivanje korisnika u procese donošenja odluka.

Analize konkursa prethodnih godina:

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Foto: Mirjana Dragosavljević

Foto: Irena Čučković