Poziv za predloge projekata “KULTURA U PROTESTU”

logo-kultura-u-protestu

 

 

POZIV ZA PREDLOGE PROJEKATA „KULTURA U PROTESTU“
Asocijacija NKSS raspisuje KONKURS ZA PROJEKTE 2013
16. jul 2013. godine
U okviru projekta „Asocijacija nezavisna kulturna scena Srbije, razvojna faza 3“, podržanom od strane Fondacije za otvoreno društvo, Asocijacija NKSS objavljuje konkurs za podršku projektima koji će se realizovati u periodu septembar – novembar 2013. godine.
Obzirom na činjenicu da se savremeno stvaralaštvo, pogotovo nezavisno, koje predstavlja najreprezentativnije domete Srbije na međunarodnoj sceni, nalazi u najtežoj situaciji u poslednjih 20 godina, članice Asocijacije NKSS pozivaju se da predlože projekte koji preispituju poziciju i ulogu nezavisnih umetnika i radnika u kulturi, uz kritički osvrt na aktuelnu situaciju u kulturi i marginalizaciju savremene umetničke produkcije.
Projekti koji budu podržani u okviru ovog konkursa biće deo šire kampanje pod nazivom „KULTURA U PROTESTU“ koja se realizuje od 10. septembra do 10. novembra 2013. i koja je koncipirana sa namerom da istakne kritički pristup izabranih projekata.

 

Za koga važi konkurs? Za sve organizacije – članice Asocijacije NKSS
Kada se projekti realizuju? Realizacija projekta planirana je u periodu od 10. septembra 2013. do 10. novembra 2013. godine. Svi projekti moraju biti realizovani najkasnije do 10. novembra 2013. godine.
Rok za predaju predloga projekata: 10. avgust 2013. godine
Budžet: vrednost podrške pojedinačnim projektima iznosi od 50.000 do 150.000 dinara, a ukupan fond 1.000.000 dinara.
Kriterijumi konkursa

Opšti kriterijumi definisani Pravilnikom o uslovima i načinu dodeljivanja sredstava na konkursima za podršku projektima:
Relevatnost projekta/programa za razvoj inovativne i/ili kritičke umetničke prakse u Srbiji (40 bodova)
Partnerstvo: prednost imaju projekti koji su rezultat saradnje sa drugim organizacijama i programima Asocijacije NKSS (10 bodova)
Geografska zastupljenost: prednost imaju programi koji će biti realizovani u „zanemarenim” područjima odnosno u mestima u kojima ljudi imaju slabiji pristup produktima savremene umetničke prakse (10 bodova)
Budžet i izvodljivost projekta: prednost imaju prijave u kojima je budžet racionalno planiran i u skladu sa realnim okvirima (u odnosu na maksimalnu sumu koja je propisana uslovima svakog konkursa) (15 bodova)
Pored opštih kriterijuma postoje i specifični kriterijumi ovog konkursa:
Kritički stav prema stanju u kulturi: prednost će imati projekti koji bar jednom svojom komponentom javno ukazuju na loš položaj u kulturi, kao i na probleme nezavisne kulturne scene u Srbiji (20 bodova)
Sopstveni doprinos: prednost će imati projekti koji imaju najmanje 25% obezbeđenih sredstava (5 bodova)

U cilju kreiranja zajedničke PR kampanje pod nazivom „Kultura u protestu“, od članica se očekuje:
• korišćenje zajedničkog slogana “Kultura u protestu” i apliciranje zajedničkog patch-logotipa „Kultura u protestu“, koordinacija sa PR timom Asocijacije NKSS;
• da svojim projektima i delovanjem utiču na podizanje vidljivosti Asocijacije NKSS.

Vrste programa koji mogu biti podržani: akcije u javnom prostoru, performansi, pozorišne i plesne predstave, izložbe, video i filmske projekcije, radionice, predavanja, debate i okrugli stolovi, promocije knjiga (publikacija), istraživanja i akcije (kulturne politike), nekomercijalni festivali (troškovi sopstvene produkcije) i drugi nekomercijalni programi iz oblasti savremene umetnosti.

Asocijacija NKSS ne podržava sledeće:
• aktivnosti namenjene isključivo pojedincima i članovima pojedine organizacije (npr. edukativne aktivnosti za članove, stipendije i sl.).
• sadržaje koji su u istom mestu već bili ranije realizovani u sklopu ranijih programskih konkursa Asocijacije NKSS.
• komercijalni programi (koncerti rok i pop muzike, komercijalni pozorišni programi i sl.)
Sadržaji koji se predlažu moraju biti u skladu s principima i ciljevima Asocijacije NKSS koji su dostupni na https://nezavisnakultura.net/index.php/sr-YU/o-nkss/misija-i-ciljevi
Šta su prihvatljivi troškovi?

• troškovi štampe;
• promocija (prateći PR materijali, publikacije i sl.);
• transport radova, opreme, rekvizita;
• produkcijski troškovi: materijal i rekvizita neophodni za izvođenje programa, iznajmljivanje opreme
• honorari /dnevnice.
Šta su neprihvatljivi troškovi?
• Smeštaj,
• putni troškovi,
• kupovina opreme.

U okviru projekcije budžeta, svi troškovi moraju biti izraženi u bruto iznosima, odnosno moraju uključivati sva poreska davanja i doprinose. Svi planirani troškovi moraju biti realni, moraju direktno proizilaziti iz planiranih aktivnosti te moraju biti u skladu s ovim pravilima.
Važna napomena: sva plaćanja biće vršena sa računa Asocijacije NKSS najkasnije dva radna dana po prijemu fakture, ili na osnovu autorskog ugovora, najkasnije sedam dana nakon obavljenog posla, bez prenosa odobrenih sredstava na račune pojedinačnih organizacija !
Način i rok prijavljivanja: najkasnije do 10. avgusta 2013. godine potrebno je isključivo putem e-maila na adresu koordinator@nezavisnakultura.net dostaviti predlog projekta – popunjen propisani Aplikacioni obrazac za konkurs ANKSS 2013. Predlozi stigli posle navedenog roka, neće se uzeti u razmatranje.

Odlučivanje: evaluacija i izbor projekata koji će biti podržani izvodi se u okviru dva selekciona kruga. U prvom krugu članice ocenjuju prvi kriterijum, relevantnost i kvalitet projekta (40 bodova), a u drugom komisija ocenjuje ostale kriterijume (ukupno 60 bodova).

I krug 

U prvom krugu po završetku konkursa i prijemu predloga projekata, svi članovi Asocijacije NKSS će biti pozvani da popune evaluacione listove u kojima će oceniti kvalitet i relevantnost pristiglih predloga. Sve organizacije-članice koje budu aplicirale sa predlogom projekta na ovaj konkurs biće u obavezi da popune evaluacioni list najkasnije do 20. avgusta, s tim da neće ocenjivati projekte koje su same predložile.

II krug

U drugom krugu, komisija će finalizovati proces odlučivanja uzimajući u obzir procene članica kao i druge konkursne kriterijume (partnerstvo, geografsku zastupljenost, izvodljivost i dr). Odluku o prihvaćenim projektima komisija će objaviti najkasnije do 3. septembra 2013. na webu www.nezavisnakultura.net i na mailing listi Asocijacije NKSS.

Nakon objavljivanja odluke, biće potpisani ugovori sa nosiocima projekata kojima će biti detaljnije regulisani odnosi između ugovornih strana.
Konkursnu komisiju čine: Slađana Petrović Varagić, Radomir Lazović, Vlada Đurić, Dubravka Vranjanac i Irena Ristić. Organizacije čiji su članovi u komisiji nemaju pravo učešća.

Aplikacioni obrazac možete preuzeti OVDE.