Saopštenje povodom Konferencije o izvođačkim umetnostima u organizaciji vladinog Saveta za kreativne industrije

Otvaranje konferencije „Budućnost izvođačkih umetnosti – perspektive i izazovi“  pod pokroviteljstvom @Srbija Stvara  – platforme koja je kreirane u kabinetu predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić i njenog Saveta za kreativne industrije, proteklo je danas u disonantnim tonovima. Članice i članovi Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije izrazili su svoje neslaganje sa neoliberalnim diktatom koji, ne samo da sužava prostor savremenih umetničkih praksi, već negira kulturu kao javno dobro i pravo svih građana i građanki.

U perfomativnom aktu pročitano je saopštenje sledećeg sadržaja:

“Povodom otvaranja konferencije „Budućnost izvođačkih umetnosti u Srbiji – perspektive i izazovi“ pod pokroviteljstvom Saveta za kreativne industrije, Asocijacija NKSS koja okuplja 79 organizacija iz cele Srbije izražava svoje neslaganje sa nametanjem koncepta kreativnih industrija kao modela za redefinisanje savremene umetnosti.

Savremene umetničke prakse nisu i ne bi smele da se posmatraju u svetlu kreativnih industrija.  One nisu sredstvo za doterivanje i ojačavanje kapitalističkih struktura, već javno dobro. Akteri savremenih umetničkih praksi kritičku funkciju umetnosti pretpostavljaju apologetskoj. Stoga takve prakse ne mogu biti asimilovane konceptom kreativnih industrija. Iako se baš to nameće kao izazov, ne vidimo perspektivu niti budućnost izvođačkih i drugih umetnosti kroz razvoj kreativnih industrija. Naprotiv. Smatramo da je kritičko i emancipatorsko delovanje u ovom trenutku nužno, a da je veličanje tržišne paradigme i dalji razvoj oruđa neoliberalnog poretka protiv interesa građana, i isključivo u funkciji proizvodnje sve dubljih nejednakosti u društvu.

U ime Asocijacije NKSS pozivamo inicijatore i organizatore ovog skupa  da nam odgovore na sledeća pitanja:

Kako model koji se zasniva na monetizaciji kulturne produkcije može da se izjednači sa pretpostavkama savremenih umetničkih praksi, pretendujući da ih zameni, depolitizuje i učini dostupnim samo bogatim slojevima društva? Zašto se razvoj kreativnih industrija stavlja ispred potreba većine aktera u nezavisnom i javnom sektoru, kao i naspram zadovoljenja osnovnih kulturnih potreba građana/ki? Zbog čega Savet za kreativne idustrije, sa većinskim članstvom iz biznis sektora, predlaže i analizira oruđa kulturne politike paralelno i mimo delovanja Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije koje ima zakonske ingerencije i odgovornost za taj posao?

Pozivamo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije da preuzme odgovornost koju pred građanima ima, i da kroz otvoreni i transparentni dijalog sa javnošću, intenzivira rad na Strategiji razvoja kulture koja će odgovoriti na očekivanja i potrebe svih aktera u kulturi, kao i svih građana/ki, i suštinski ih uključiti u proces donošenja Strategije.  Pozivamo i predstavnike/ce javnih ustanova kulture, kao i sve nezavisne umetnike i umetnice da odbrane polje svog delovanja, a članove Saveta za razvoj kreativnih industrija da razmotre svoju ulogu u procesima uzurpacije javnih resursa i afirmisanju ideja koje samo njima donose korist.

Pozivamo predsednicu Vlade, Anu Brnabić da preispita značenje termina kreativne industrije i da razume zbog čega se savremena umetnost ne može nazvati industrijom i „privrednom granom”, kako ne bi bila odgovorna za uništavanje sistema kulture u Srbiji kao javnog dobra svih građana i građanki. “

Nakon čitanja saopštenja,  članovi Asocijacije napustili su salu, kao i nekolicina prisutnih. Pitanja koja su postavljena ostaju otvorena.  Smatramo da ona nisu važna samo njima, već celokupnoj javnosti Srbije.