Asocijacija NKSS raspisala konkurs za prijem novih članova

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) raspisuje konkurs za prijem novih članica. Sva zainteresovana udruženja, inicijative i pojedinci koji ispunjavaju opšte uslove o članstvu iz Statuta NKSS, mogu se prijaviti za prijem u Asocijaciju.

Konkurs je otvoren od 6. juna do 10. septembra 2019. godine.

Uredno popunjene prijave koje se sastoje od pristupnice i dve preporuke, potrebno je poslati na adresu koordinator@nezavisnakultura.net

O prijemu novih članova odlučivaće se na redovnoj godišnjoj Skupštini Asocijacije 27‐29. septembra 2019. godine u Šapcu, a rezultati će biti objavljeni na web strani Asocijacije najkasnije 10 dana po završetku Skupštine.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije je saradnička platforma organizacija, inicijativa i pojedinaca u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji, koja kroz realizaciju i razmenu programa u zemlji i inostranstvu, aktivnosti jačanja sopstvenih kapaciteta i kapaciteta svojih članica, kao i kroz dijalog sa donosiocima odluka na svim nivoima, teži da promoviše razvoj inovativnih i kritičkih umetničkih praksi, da utiče na kulturnu politiku i druge javne politike koje su s njom u vezi, da doprinese decentralizaciji kulture u Srbiji i uspostavljanju regionalne kulturne saradnje u Jugoistočnoj Evropi.

 

OPŠTI USLOVI O ČLANSTVU (izvod iz Statuta NKSS)

                                                                      Član 8.

Članica Udruženja se postaje pod sledećim opštim uslovima:
1) da realizuje programske aktivnosti u polju kulture najmanje dve godine pre
pristupanja Udruženju;
2) da prihvata vrednosti, ciljeve i Statut Udruženja;
3) da je dve redovne članice Udruženja formalno preporuče za prijem u Udruženje;
4) da dostavi popunjenu prijavnicu overenu pečatom udruženja i potpisom
ovlašćenoglica (za udruženja građana), potpisima članova neformalne umetničke grupe
ili ličnim potpisom;
5) da na Skupštini Udruženja dve trećine prisutnih članica glasa za prijem novečlanice u
Udruženje.

                                                                     Član 9.

O ispunjenosti uslova iz člana 8 odlučuje Skupština Udruženja koja donosi odluku
oprimanju u status članova Udruženja na redovnoj, vanrednoj ili elektronskoj skupštini.
Registar članica Udruženja i zastupnika članica Udruženja vodi predsednik Upravnog
odbora Udruženja.

                                                                   Član 10.

Prava članica Udruženja su:
1) da učestvuju u procesima razmatranja i donošenja odluka na sastancima, sednicamai
Skupštinama Udruženja;
2) da predlažu, biraju i budu birani u upravljačka tela Udruženja;
3) da učestvuju u aktivnostima Udruženja;
4) da predlažu aktivnosti, projekte i programe Udruženja;
5) da budu obaveštene o radu Udruženja i njenih tela i da putem Udruženja
plasirajusvoje informacije, programe i inicijative;
6) da koriste resurse Udruženja i povoljnosti koje članstvo u Udruženja donosi (učešće u
razmeni programa, učešće u programima jačanja kapaciteta itd)

DODATNI USLOVI ZA POJEDINCE:

1) da zastupa platformu značajnu za razvoj nezavisne kulture
2) da je u protekle dve godine sarađivao sa najmanje 3 članice Asocijacije

Prijave treba da sadrže pristupnicu i 2 preporuke.
Formular i detaljne informacije možete naći ovde.
Prijave se šalju na adresu koordinator@nezavisnakultura.net
Kontakt za dopunske informacije: koordinator@nezavisnakultura.net i telefonom 062/1357111 (11–15h radnim danima).
Nepotpune prijave neće biti razmatrane.