Foto: MIlan Katić

Odgovor Ministarstvu kulture

Na sastanku održanom 9. juna 2023. godine podneli smo Ministarstvu kulture niz zahteva za rešavanje bazičnih problema u kulturi Srbije formulisanih kroz kampanju „Za dostojanstven rad u kulturi“ i na Otvorenom forumu 8. juna 2023. godine. Zahtevi se odnose na povećanje ukupnog budžeta za kulturu; povećanje budžeta za konkurse; unapređenje konkursnih procedura; neisplaćena sredstva za penzijsko, zdravstveno i invalidsko osiguranje samostalnim umetnicima; ukidanje diskrecionih prava ministra kojim se dodeljuje 25% ukupne mase sredstava mimo konkursa; kreiranje konkursa za pokrivanje tekućih troškova organizacija civilnog društva (institucionalne grantove) i za mnoga druga urgentna pitanja. Od Ministarstva smo zahtevali formulisanje konkretnih
predloga mera koje će preduzeti da bi se ova pitanja rešila.

Dvadeset šestog juna dobili smo odgovor (link za dokument) u kome se, osim nekoliko kozmetičkih ustupaka, u slučaju gotovo svakog odgovora, posle mnoštva članova, paragrafa i alineja, navodi da Ministarstvo nije u mogućnosti da išta promeni, jer ih u tome sprečavaju zakoni, da rešavanje zahteva nije u njihovoj nadležnosti ili da bi promena uhodanih (a evidentno loših) praksi ugrozila kulturni život u Srbiji.

Neki od zanimljivih primera uključuju „da nije u nadležnosti Ministarstva kulture da traži povećanje budžeta za kulturu na 1%“ (strana 10); da nisu u mogućnosti da stave na uvid javnosti bodovne liste sa javnih konkursa „jer to nije u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita tajnih podataka, odnosno zaštita podataka o ličnosti“ (strana 4); da nije moguće ukinuti fond nad kojim Ministarka kulture ima diskreciona prava, jer se ta sredstva dodeljuju projektima koji su „izuzetno značajni“ i u slučaju „nepredviđenih okolnosti, elementarnih nepogoda i slično“ (strana 8).

Podsećamo Ministarstvo kulture i javnost da je, nasuprot planovima iznetim u nacrtu
Strategije razvoja kulture Republike Srbije 2020 – 2029 godine, u kojem se navodi da je u kulturu „potrebno ulagati sredstva u iznosu od najmanje 1% budžeta države“, ove godine budžet za kulturu smanjen na 0.67% (prošle godine je budžet za kulturu bio 0.78% ukupnog budžeta); da sa 17,6 € po glavi stanovnika Srbija ima procentualno najmanji budžet za kulturu od svih zemalja u regionu; da se na konkursima za savremenu umetnost izdvaja manje od 4% budžeta Ministarstva kulture (ove godine 3,9 miliona evra); da su prosečni iznosi koje organizacije civilnog sektora u kulturi dobijaju za realizaciju projekata oko 3.000 evra (ove godine 353.870 dinara); a da „nevladine organizacije“ koje već godinama dobijaju najveće „dotacije za nevladine organizacije“ iz budžeta Ministarstva kulture jesu Srpska pravoslavna crkva (ove godine 80 miliona dinara ili 684 hiljade evra) i Dvorski kompleks
na Dedinju (ove godine 67 miliona dinara ili 573 hiljade evra); da se na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama iz vojvođanskog budžeta već godinama dodeljuju ogromna sredstva organizacijama iz Beograda, čiji su vlasnici poznati saradnici i promoteri vladajuće stranke (ove godine 41 milion dinara od ukupnog budžeta od 289 miliona dinara); da su Ministarstvo kulture, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, Sekretarijat za kulturu Beograda i Gradska uprava za kulturu Novog Sada u protekle dve godine dodelili 214 projekata, u ukupnoj vrednosti od 229,5 miliona dinara (1.960.000 evra) organizacijama koje nisu registrovane u APR-u, organizacijama koje su registrovane neposredno pred konkurse, organizacijama koje se ne bave kulturom i organizacijama čiji su računi u blokadi.

U skladu sa Zakonom o dostupnosti informacija od javnog značaja, tražili smo od
Ministarstva da dostavi zapisnike komisija na konkursima za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti savremene umetnosti, bodovne statuse svih podržanih i odbijenih projekata na ovim konkursima i podatke o iznosu diskrecionih prava, te kojim su „izuzetno značajnim projektima“, mimo konkursa, ona dodeljena, ali nikakav odgovor do sada nismo dobili.

Polje kulture u Srbiji je u rasulu, a umetnice/umetnici i kulturni radnici/radnice su gladni i besni. Ministarstvu kulture mora biti jasno da se nećemo zadovoljiti kozmetičkim izmenama, koje katastrofalno stanje stvari samo produbljuju. Zahtevamo i borimo se za strukturne promene koje jedino mogu doneti dostojanstvene uslove rada u sektoru kulture.

Pokrenućemo širok krug konsultacija u odnosu na odgovore Ministarstva sa
reprezentativnim udruženjima umetnika/umetnica, sa kulturnim institucijama u zemlji i sindikatima koji štite prava kulturnih radnika/radnica, da bismo dogovorili naše dalje korake.

A Ministarstvu kulture dajemo rok do septembra 2023. godine da — u onim slučajevima gde se u njihovom odgovoru navodi da „nemaju ništa protiv da se to uradi“ — krene sa operacionalizacijom tih predloga i javnosti predoči kako namerava da rešava nagomilane probleme u polju kulture u Srbiji.

 

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije