Foto: MIlan Katić

Delimično raspisani konkursi Ministarstva kulture za narednu godinu

Ministarstvo kulture Republike Srbije je 26. novembra raspisalo deo konkursa za savremeno stvaralaštvo za 2024. godinu. Kako bi konkursi Ministarstva kulture predstavljali podršku za programe tokom čitave godine, neophodno je njihovo blagovremeno raspisivanje. Raspisivanje konkursa u novembru, iako predstavlja iskorak u odnosu na dosadašnju praksu, i dalje otežava rad nezavisnih aktera u kulturi jer će rezultati odobrenih projekata stići krajem februara, ostavljajući aktere sa kulturne scene u neizvesnoj poziciji tokom prvog kvartala. Dodatan problem je i to što se delu projekata sredstva uplaćuju sa velikim zakašnjenjem, nekima tek na kraju godine, pa je u tim okolnostima sadržinski i administartivno teško (ili nemoguće) realizovati projekat.

Konkursi u kulturi predstavljaju važan instrument kulturne politike, i pozivamo Ministarstvo kulture da u najkraćem mogućem roku raspiše konkurse za sve oblasti. Sada su od umetničkih oblasti raspisani samo za oblast: Likovnih, primenjenih, vizuelnih umetnosti, dizajna i arhitekture, kao i oblast Umetničкa igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra. U suprotnom, ovo se može smatrati parcijalnim rešenjem, i onda ostaje pitanje zašto je Ministarstvo kulture favorizovalo ove, a uskratilo sve druge aktere u kulturi.

Prethodnih godina je za neke oblasti, konkurs predviđao mogućnost finansiranja projekta i sa 150.000 dinara. Ovo je svakako neodrživo kada se ima na umu da je minimalna cena rada u 2024. godini 43.360 dinara, što bi značilo da na ovim projektima ne bi bilo moguće angažovati ni jednu osobu na duže od tri meseca. Minimum sredstava za sve odobrene projekte i programe konkursa ne sme biti manja od 300.000 dinara u svim oblastima. 

Takođe, podsećamo da NKSS već dugi niz godina apeluje na poboljšanje konkursnih procedura i predlaže konkretne mehanizme koji bi tome doprineli, iz kojih izdvajamo:

  • Da Ministarstvo uputi poziv svim akterima u polju kulture koji učestvuju na konkursima da dostave liste predloga stručnih i kompetentnih ljudi za članove komisija.
  • Da se rezultati konkursa objavljuju u formi rang liste svih prijava na kojoj je jasno istaknuto za svaku prijavu: bodovni status projekta, odobreni iznos sredstava (za podržane projekte), kratko (negeneričko) obrazloženje žirija. 
  • Ministarstvo treba da preduzme pravne korake, te da ukine uredbu kojom se onemogućava žalbeni postupak na rešenja komisija.
  • Ministarstvo treba da preduzme pravne korake, te da ukine diskrecioni fond ministra kojim se netransparento raspolaže i dodeljuju sredstva.

Dodatno, podsetićemo da je u 2023. godini budžet za kulturu bio 0,67%, najniži u regionu, dok je ove godine 0,68%. Kao i u proteklih osam godina, Asocijacija NKSS radiće analizu rezultata ovih konkursa i drugih nakon što budu održani, te će naše analize biti javno dostupne.