Osnivačka skupština Asocijacije NKSS, 22.5.2011. Beograd.

Poziv za prijem novih članica

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) raspisuje konkurs za prijem novih članica. Sva zainteresovana udruženja, inicijative i pojedinci koji ispunjavaju opšte uslove o članstvu iz Statuta NKSS, mogu se prijaviti za prijem u Asocijaciju.

O prijemu novih članova odlučivaće se na redovnoj godišnjoj Skupštini Asocijacije koja će se održati od 05 do 07. aprila 2024. godine u Vršcu, a rezultati će biti saopšteni najkasnije 10 dana po završetku Skupštine.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije je saradnička platforma organizacija, inicijativa i pojedinaca u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji, koja kroz realizaciju i razmenu programa u zemlji i inostranstvu, aktivnosti jačanja sopstvenih kapaciteta i kapaciteta svojih članica, kao i kroz dijalog sa donosiocima odluka na svim nivoima, teži da promoviše razvoj inovativnih i kritičkih umetničkih praksi, da utiče na kulturnu politiku i druge javne politike koje su s njom u vezi, da doprinese decentralizaciji kulture u Srbiji i uspostavljanju regionalne kulturne saradnje u Jugoistočnoj Evropi.

OPŠTI USLOVI O ČLANSTVU (izvod iz Statuta NKSS)

Član 8.

Članica NKSS se postaje pod sledećim opštim uslovima:
1) da realizuje programske aktivnosti u polju kulture najmanje dve godine pre pristupanja NKSS-u;
2) da prihvata vrednosti, ciljeve i Statut NKSS;
3) da je dve redovne članice NKSS formalno preporuče za prijem u NKSS;
4) da dostavi popunjenu prijavnicu overenu pečatom udruženja i potpisom ovlašćenog lica (za udruženja građana), potpisima članova neformalne umetničke grupe ili ličnim potpisom;
5) da na Skupštini NKSS dve trećine prisutnih članica glasa za prijem nove članice u NKSS.

Član 9.

O ispunjenosti uslova iz člana 8 odlučuje Skupština NKSS koja donosi odluku o primanju u status člano- va NKSS na redovnoj, vanrednoj ili elektronskoj sednici Skupštine. Registar članica NKSS i zastupnika članica NKSS vodi koordinatorka.

Član 10.

Prava članica NKSS su:
1) da učestvuju u procesima razmatranja i donošenja odluka na sastancima i sednicama Skupštine NKSS;
2) da predlažu, biraju i budu birani u upravljačka tela NKSS;
3) da učestvuju u aktivnostima NKSS;
4) da predlažu aktivnosti, projekte i programe NKSS;
5) da budu obaveštene o radu NKSS i njenih tela i da putem NKSS plasiraju svoje informacije, programe i inicijative;
6) da koriste resurse NKSS i povoljnosti koje članstvo u NKSS donosi (učešće u razmeni programa, učešće u programima jačanja kapaciteta itd).

DODATNI USLOVI ZA POJEDINCE:

1) da zastupa platformu značajnu za razvoj nezavisne kulture
2) da je u protekle dve godine sarađivao sa najmanje 3 članice Asocijacije

 

KONKURS JE OTVOREN OD 12. FEBRUARA DO 15. MARTA 2024. GODINE

Prijave treba da sadrže pristupnicu i dve (tri za pojedince) preporuke. Prijave se šalju na adresu koordinator@nezavisnakultura.net

Kontakt za dopunske informacije: koordinator@nezavisnakultura.net
i telefonom 062/1357111 (10–15h radnim danima).

Nepotpune prijave neće biti razmatrane.