Saopštenje Asocijacije NKSS povodom kršenja zakona o raspisivanju godišnjeg javnog konkursa Ministarstva kulture i informisanja

asocijacija-3

Saopštenje Upravnog odbora Asocijacije NKSS povodom kršenja Zakona o kulturi

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS), u želji da pomogne Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije u izvršenju zakonske obaveze nadzora nad sprovođenjem Zakona o kulturi, podseća da više od 40 dana kasni raspisivanje godišnjeg javnog konkursa za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2014. godinu.
Prema članu 11. Zakona o kulturi (Službeni glasnik RS, broj 72/09), finansiranje ili sufinansiranje kulturnih programa i projekata, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, vrši se na osnovu javnog konkursa, koji Ministarstvo kulture i informisanja treba da raspiše za svaku narednu budžetsku godinu najkasnije do 1. oktobra tekuće godine.
U odnosu na član 76. Zakona o kulturi, istu obavezu najmanje jednom godišnje, osim Ministarstva kulture i informisanja, imaju i organ autonomne pokrajine, odnosno organ jedinice lokalne samouprave.
Asocijacija NKSS podseća Ministarstvo kulture i informisanja i na član 79. prema kojem je upravo ono zaduženo da vrši nadzor nad sprovođenjem Zakona o kulturi i propisa donetih na osnovu njega.
Imajući u vidu tvrdnju Ministarstva kulture i informisanja o istinskoj opredeljenosti ka transparentnoj izgradnji institucija kulture na načelima profesionalizma – kako je navelo u nedavnom dopisu Asocijaciji NKSS o raskidu Protokola o saradnji, na ovaj propust ukazujemo ne samo zbog više od 90 članova Asocijacije NKSS iz više od 20 gradova širom Srbije, već i zbog svih ostalih aktera kulturne i umetničke scene, uključujući i institucije kulture.
Na kašnjenje raspisivanja godišnjeg konkursa podsećamo i uvažavajući želju Ministarstva kulture i informisanja da doprinesemo daljem promišljanju i implementaciji kulturne politike Republike Srbije, kako na strateškom, tako i na zakonodavnom i organizacionom nivou, a iznad i pre svega kroz oblast stvaralaštva, koju je Ministarstvo kulture i informisanja takođe izrazilo u dopisu Asocijaciji NKSS o raskidu Protokola o saradnji iz 2011. godine.
Izbegavanje raspisivanja konkursa već više od 40 dana vidimo kao najavu nastavka pogubne prakse koja se već godinama ponavlja, a očigledno je da kulturnom sektoru, koji je na ivici opstanka, predstoji i u 2014. godini. Posebno ukazujemo na celokupnu problematičnu proceduru konkursa, počev od netransparentnog izbora članova komisije, preko arhaične kategorizacije oblasti stvaralaštva, nejasnih kriterijuma raspodele sredstava, do kašnjenja objavljivanja rezultata konkursa i isplate odobrenih sredstava, koja se ove godine protegla do jesenjih meseci.
Ovo je samo jedan od mnogobrojnih pokazatelja uslova rada organizacija i umetnika sa nezavisne kulturne scene, o čemu će biti više reči i na konferenciji “Mesto i uloga civilnog sektora u savremenoj kulturi Srbije i regiona”, koju Asocijacija NKSS organizuje 19. novembra u Kulturnom centru Rex u Beogradu.
Asocijacija NKSS spremna je da pruži dodatni doprinos razvoju kulture u Srbiji u vidu analize problema konkursne procedure i predloga mera i mehanizama za uspostavljanje istinski transparentnog procesa raspodele sredstava predviđenih budžetom za projekte i programe. U tom smislu još jednom pozivamo Ministarstvo kulture i informisanja na razgovor, koji smo zvanično zatražili već više puta.

U Beogradu, 13. novembar 2013.godine
UO Asocijacije NKSS