Poslednje zasedanje Generalne skupštine UNECO u Parizu, 2023. godine. Foto: Virdžinija Đeković Miketić.

Poslednje zasedanje Generalne skupštine UNECO u Parizu, 2023. godine. Foto: Virdžinija Đeković Miketić.

Poslednje zasedanje Generalne skupštine UNECO u Parizu, 2023. godine. Foto: Virdžinija Đeković Miketić.

Asocijacija NKSS članica međunarodnog radnog tela UNESCO konvencije

Asocijacija NKSS je i ove godine potvrdila svoje učešće u radu zvaničnih međunarodnih tela Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza (2005).

Srbija je Konvenciju ratifikovala 2009. godine, kada je usvojen i čitav set operativnih smernica kako bi se ove preporuke što bolje sprovodile u praksi. U cilju praćenja implementacije i primene ovih instrumenata naša Asocijacija svake četiri godine aktivno učestvuje u izradi periodičnog izveštaja zajedno sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka koji je uz resorno Ministarstvo kulture i glavna kontakt tačka za našu zemlju.
Predstavnici Asocijacije tako učestvuju u radu Foruma posevećenom pitanjima razvoja civilnog sektora u oblasti kulture, ali je prisutna i na zasedanjima Generalne skupštine i sastancima Međuvladinog komiteta.
“Ovaj važan međunarodni dokument posvećen je negovanju, podsticaju i stvaranju socijalnih uslova koji omogućavaju različite kreativne i umetničke izraze. Poseban cilj Konvencije je podrška saradnji i razmeni među zemljama različitih kulturnih i društvenih konteksta, kao i razvoj ekonomskih aspekata umetnosti i stvaralaštva koji će konačno dovesti do unapređenja kulture. Konvencija naročito podstiče na saradnju u oblasti kulture, kulturnu razmenu i jačanje tržišta umetničkih dobara kao bitne komponente razvoja kulture. Usvajanje Konvencije imalo je veoma pozitivne rezultate u praksi. Potvrđivanjem ove Konvencije u Parlamentu, obezbedili su se uslovi za primenu prvog međunarodnog instrumenta koji reguliše pitanja očuvanja i razvijanja kulturne raznolikosti, čime se bitno utiče na ostvarivanje fundamentalnih sloboda i prava građana, garantovanih u nacionalnom zakonodavstvu”. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Beograd.